కాశీతాడు కి కాశీకి సంబంధముందా?


కాశీతాడు అని నల్లటిత్రాడు చేతికి కడతారు. కాశీతాడుకు, కాశీకి ఏమైనా సంబంధముందా?
    కాశిని, గంగను స్మరిస్తేనే పాపాలన్ని పోతాయి. ముంజేతికి కట్టుకున్న కాశీతాడును చూసినప్పుడల్లా కాశీ స్మరణకొస్తుంది కదా! అందుకే కట్టుకోవడం.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s