శ్రీ గాయత్రీ రామాయణమ్…


 

ఓమ్ భూర్బు వస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియోహోనః ప్రచోదయాత్

తపస్స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంవరమ్
నారదం పరిప్రచ్చ వాల్మీకి ర్మునిపుజ్గవమ్

సహత్వా రాక్షసాన్ సర్వరస్ యజ్ఞఘ్నాన్ రఘునందనః
ఋషిభిః పూజితస్సమ్యగ్యథేంద్రో విజయీ పురా

విశ్వామిత్రస్స ధర్మాత్మా శ్రుత్వా జనకభాషితం
వత్స రామధనుః పశ్య ఇతి రాఘవమబ్రవీత్

తుష్టావాస్య తదా వంశం ప్రవిశ్య స విశాంపతేః
శయనీయం నరేంద్రస్య తదాసాద్య వ్యతిష్టత

వనవాసం హి సంఖ్యాయ వాసాంస్యభరణాని చ
భర్తారమనుగచ్ఛ త్యై సీతాయై శ్వశురోదదౌ

రాజా సత్యం ధర్మశ్చ రాజా కులవాతాం కులం
రాజా మతా పితా చైవ రాజా హితకరో నృణాం

నిరీక్ష్య స ముహూర్తం తు దదర్శ భ్రతో గురుం
ఉటజే రామమాసీనం జటావల్కలధారిణం

యది బద్ధిః కృతా ద్రష్టుమగస్త్యం తం మహామునిం
అద్యైవ గమనే బుద్ధిం రోచయస్వ మహాయశాః

భరతస్యార్యపుత్రస్య శ్వశ్రూణాం మమ చ ప్రభో
మృగరూపమిదం వ్యక్తం విస్మయం జనయిష్యతి

గచ్ఛ శ్రీఘ్రమితో రామ సుగ్రీవం తం మహాబలం
వయస్యం త్వం కురు క్షిప్రమితో గత్వాద్యరాఘవ

దేశకాలౌ ప్రతీక్షస్వ క్షమామాణః ప్రియాప్రియే
సుఖదుఃఖసహాః కాలేసుగ్రీవవశగో భవ

వన్ద్యాస్తేతు తపస్సిద్దా స్తపసా వీతకల్మషాః
ప్రష్టన్యాశ్చపి సీతాయాః ప్రవృత్తిం వినయాన్వితైః

న నిర్జిత్య పురీం శ్రేష్టాం లంకాం తాం కామరూపిణం
విక్రమేణ మహాతేజా హనుమాన్ మారుతాత్మజః

ధన్యా దేవాస్స్గంధర్వాస్సిద్ధాశ్చ పరమర్షయః
మమ పశ్యంతి యే నాథం రామం రాజీవలోచనం

మంగళాభిముఖీ తస్య సా తదాసీ న్మహాకవేః
ఉపతస్థే విశాలాక్షి ప్రయాత్ హవ్యవాహనమ్

హితం మహార్థం మృదుపూర్వసంహితమ్
వ్యతీతకాలాయతి సంప్రతిక్షమమ్

నిశమ్య తద్వాక్య ముపస్థితజ్వరః
ప్రసంగవానుత్తరమేతద బ్రవీత్

ధర్మాత్మా రక్షసాం శ్రేష్ఠస్సం ప్రాప్తోయం విభీషణః
లంకైశ్వర్యం ధ్రువం శ్రీమానయం ప్రాప్నోత్యకంటకం

యో వజ్రపాతాశనిసన్నిపాతా
న్నచుక్షుభే నా పి చచాల రాజా
స రామాబాణాభిహితో భృశార్త
శ్చచాల చాపం చ ముమోచః వీరః

యస్య నిక్రమమాసాద్య రాక్షసా నిధనం గతాః
తం మన్యే రాఘవం వీరం నారాయణమానాయమం

న తే దదృశిరే రామం దహంత మరివాహినీం
మొహితాః పరమాస్త్రేణ గాంధర్వేణ మహాత్మానా

ప్రణమ్య దేవతాభ్యశ్చ బ్రాహ్మనేభ్యశ్చ మైథిలీ
బద్ధాంజలిపుటా చేద మువాచాగ్నిసమీపతః

చలనాత్పర్వతేంద్రస్స గణా దేవాశ్చ కంపితాః
చచాల పార్వతీ చాపి తదాశ్లిష్టా మహేశ్వరం

దారాః పుత్రాః పురం రాష్ట్రం భోగాచ్ఛాదనభాజనం
సర్వమేవావిభక్తం నో భవిష్యతి హరీశ్వర

యామేవ రాత్రిం శత్రుఘ్నః పర్ణశాలాం సమావిశత్
తామేవ రాత్రం సీతాపి ప్రసూతా దారకద్వయం

ఇదం రామాయణం కృత్స్నం గాయత్రీబీజసంయుతం
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం సర్వపావైః ప్రముచ్చతే.

Advertisements

One comment on “శ్రీ గాయత్రీ రామాయణమ్…

  1. rupa says:

    ravindra garu mee posts chala bagunnai…inka manchi manchivi vastayani asistanu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s